top of page
stro hoed

RETOURNEREN

RETOURNEREN

 

Indien je een item wenst te retourneren kan dit binnen de 14 dagen na ontvangst. Het item dient in de originele verpakking en in haar oorspronkelijke staat teruggezonden te worden.  Dit wil  zeggen;  ongewassen, ongedragen, onbeschadigd en met de originele tags.    

 

De retourkosten zijn steeds voor rekening van de koper. 

 

Gesoldeerde/sales-items kunnen niet geretourneerd worden. Indien u deze artikelen toch retourneert, worden deze niet terugbetaald.

Omwille van hygiënische redenen kunnen badkledij en lingerie niet geretourneerd worden. 

Items retourneren is op eigen risico! Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van een retourzending. 

Wij raden aan je pakket te retourneren met een Track & Trace code van Bpost of PostNL, zo heb je een bewijs van verzending. 

 

HOE RETOURNEREN 

Voeg het ingevulde retourdocument bij in het pakket. Hills Fashion stort u het bedrag uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending terug op het opgegeven rekeningnummer. Staat het geld na 14 dagen nog niet op de rekening, gelieve ons dan te contacteren. 

RETOURADRES 

Hills Fashion 
Sint-Annstraat 6D

9810 Eke 

Oost-Vlaanderen 

België

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper 

 

Hills Fashion 

Gaëlle Goossens 

Sint-Annastraat 6D 

9810 Eke 

België 

hills.fashion@hotmail.com 

0032476379136 
IBAN: 
BTW: BE0762.683.779

 

Artikel 2 - Algemeen 

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hills Fashion.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de afnemer. 

2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Hills Fashion erkend.

2.4 Hills Fashion garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Artikel 3 - Levering 

 

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 De producten worden geleverd door een koerierdienst naar keuze van Hills Fashion. In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Hills Fashion bestellingen ten hoogste binnen 30 dagen uitvoeren.

Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde product niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.3 Aan de leveringsplicht van Hills Fashion zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Hills Fashion geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden op de plaats en het adres gecommuniceerd. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.4 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De consument is verantwoordelijk voor enige kosten omwille van de onmogelijkheid tot persoonlijke overhandiging op het opgegeven adres.

3.5 Alle op de webshop genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


 

Artikel 4 - Prijzen 

 

4.1 Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW  en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

4.2 Hills Fashion behoudt zich het recht om de prijzen voor de producten ten alle tijde te wijzigen (tenzij voor reeds geplaatste of aan voorafgaande bestellingen). 

 

Artikel 5 - Zichttermijn - herroepingsrecht

 

 

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retouren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Hills Fashion. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in hun oorspronkelijke staat. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op volledige terugbetaling. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Hills Fashion er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de gemaakte verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor: goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld badkledij en lingerie, omwille van hygiënische redenen.

5.3 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending volledig voor rekening van de consument.

5.4 Indien de consument een SALES item aankoopt, kan de consument geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht. Sales kunnen naderhand niet teruggestuurd worden.

 

Artikel 6 - Gegevensbeheer 

 

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Hills Fashion, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Hills Fashion houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons privacybeleid.

6.2 Hills Fashion respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

Artikel 7 – Garantie & klachten

 

 

7.1 Hills Fashion garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

7.2 De garantietermijn van Hills Fashion komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Hills Fashion is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Hills Fashion) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Hills Fashion. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Hills Fashion schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in oorspronkelijke staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door Hills Fashion gegrond worden bevonden, zal Hills Fashion naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Hills Fashion en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Hills Fashion) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Hills Fashion gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Hills Fashion voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolg-schade of schade wegens gederfde winst.

7.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Hills Fashion in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Hills Fashion en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 

Artikel 8 – Aanbiedingen

 

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Hills Fashion slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.3 Aanbiedingen van Hills Fashion gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.4 Hills Fashion kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 9 – Overeenkomst

 

9.1 Een overeenkomst tussen Hills Fashion en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Hills Fashion op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Hills Fashion behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 

Artikel 10 – Afbeeldingen en specificaties

 

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Hills Fashion gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 11 – Overmacht

 

11.1 Hills Fashion is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden of vertragingen van leveranciers en/of fabrikanten van  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Hills Fashion behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hills Fashion gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 

Hills Fashion kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor door de klant geleden schade indien deze schade rechtstreeks en uitsluitend voortvloeit uit een bewezen tekortkoming van Hills Fashion, dan wel in geval van grove of opzettelijke nalatigheid van Hills Fashion. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade is uitgesloten. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Hills Fashion beperkt tot het bedrag dat de klant uit hoofde van de overeenkomst heeft betaald. Hills Fashion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van een artikel.

 

Artikel 13 – Give-Away

 

Wanneer Hills Fashion een giveaway doet op haar Instagram of facebook pagina gaat dit over een bedrag dat wij wegschenken.

Dit wil zeggen dat deze kan verlopen! De waardebon blijft 2 MAAND GELDIG! 

Bv. Je wint een GIVEAWAY op 1 Januari dan is hij verlopen op 28 Februari! Op 1 Maart is de waardebon NIET meer geldig!

Bij het bekend maken van de winnaar, contacteren wij de winnaar persoonlijk en geven daarbij de nodige uitleg.

Als de persoon in kwestie niets van zich laat horen de gedurende twee maand, en dus geen aankopen heeft gedaan dan heeft deze persoon geen recht meer op de gewonnen waardebon! 

 

Artikel 14 – Auteursrechten – intellectuele eigendom

 

De integrale inhoud van de Hills Fashion webshop is eigendom van het bedrijf, dit omvat: de vormgeving en lay-out, software, afbeeldingen, bewegende afbeeldingen, geluiden en teksten. Alle hieraan verbonden rechten worden door het bedrijf beheerd.

Klanten mogen deze inhoud enkel en alleen downloaden en/of een kopie maken voor louter persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van de bestelling door Hills Fashion. 

 

Artikel 15 – Eigendomsrecht  

 

Alle foto's en teksten op de webshop zijn hoogstpersoonlijk gemaakt door Hills Fashion en kunnen op geen enkel moment zonder toestemming worden overgenomen. Hills Fashion heeft een uitsluitend recht op het gebruik van de foto’s.
 

Artikel 16 – Deelbaarheidsclausule

 

 

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, zullen dergelijke bepalingen worden geschrapt zonder de overige bepalingen hierin aan te tasten.

 

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

PRIVACYBELEID

Jouw gegevens zijn veilig

Deze website is eigendom van Hills Fashion

Contactgegevens:

Adres zetel: Sint-Annastraat 6D 9810 Eke

Telefoon: +32(4)76379136

E-mail: hills.fashion@hotmail.com

Ondernemingsnummer: BTW BE 0762.683.779

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Hills Fashion of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Hills Fashion levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Hills Fashion de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Hills Fashion kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Hills Fashion geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Hills Fashion kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Hills Fashion verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

 

 

Privacybeleid
 

Hills Fashion verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op hills.fashion@hotmail.com   

 

Verwerkingsdoeleinden

Hills Fashion verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, en (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Hills Fashion verbonden zijn garandeert Hills Fashion dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-             zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

-             een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: hills.fashion@hotmail.com.

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Het gebruik van “cookies”.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

bottom of page